Naudojimo taisyklės

1. TAISYKLIŲ TAIKYMAS IR AIŠKINIMAS

1.1. Šis puslapis yra sutartis tarp Radiniai.lt (toliau – RADINIAI.LT) ir Jūsų (toliau – Klientas arba Jūs) dėl naudojimosi interneto svetaine www.radiniai.lt (toliau – Svetainė). 
1.2. RADINIAI.LT yra rastų ir pamestų daiktų bei augintinių portalas (platforma), kuriame savo skelbimus gali paskelbti nemokamai bet kuris to panorėjęs Svetainės lankytojas, laikydamasis Svetainės sistemos taisyklėse nurodytų reikalavimų.
1.3. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.
1.4. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų rašymą, tiesioginių žinučių rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos). Klientas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir (ar) Svetaine.
1.5. Dalis Svetainėje teikiamų Paslaugų yra teikiamos Klientui už atlygį (toliau – Mokamos Paslaugos). Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėje, Jų kaina nurodyta konkrečios Paslaugos užsakymo puslapyje. Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas.
1.6. Visi Klientai yra skirstomi į privačius klientus ir organizacijas.
1.7. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. RADINIAI.LT suteikia Klientams virtualią erdvę, t. y. Svetainę, kurioje Klientai turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie ieškomus ar radusius daiktus ar augintinius (toliau – Skelbimai), skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų bei naudotis kitomis Paslaugomis.
2.2. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne RADINIAI.LT, yra atsakingas už visą Turinį, kurį gauna, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis. Turinys šiose Taisyklėse reiškia Skelbimą, o taip pat visą ir bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, dokumentus, komentarus, žinutes, bet tuo neapsiribojant, kurią Klientas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Paslaugomis ir (ar) Svetaine (toliau – Turinys).
2.3. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog RADINIAI.LT nekontroliuoja kitų Svetainės naudotojų, lankytojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Klientas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis, todėl RADINIAI.LT nebus atsakingas dėl tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.
2.4. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad RADINIAI.LT turi teisę, tačiau ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti Kliento gaunamą ir perduodamą Turinį, siekiant aptikti RADINIAI.LT nepageidaujamu ar pažeidžiančiu šias Taisykles pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą.
2.5. RADINIAI.LT jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Svetainėje siūlomomis prekėmis ir (ar) paslaugomis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). RADINIAI.LT nebus Kliento agentu, atstovu, tarpininku ir kt.
2.6. Bet koks informacijos paskelbimas ir (ar) padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma RADINIAI.LT pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.
2.7. Kliento sudaryta Sutartis dėl Skelbimo patalpinimo Svetainėje yra terminuota, Skelbimai daugumoje kategorijų galioja 90 dienų. Anksčiau nutraukti sutartį Klientas gali savo iniciatyva ištrindamas Skelbimą, tačiau pinigai už neišnaudotą Skelbimo iškėlimą nebus grąžinami. Daugiau informacijos skaitykite Taisyklių 6.6. punkte.
2.8. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir RADINIAI.LT bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.

3. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

3.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį ir duomenų bazę, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso RADINIAI.LT arba RADINIAI.LT teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.
3.2. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis Turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško RADINIAI.LT sutikimo.
3.3. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra RADINIAI.LT arba RADINIAI.LT juos teisėtai naudoja, išskyrus tuos prekių ženklus, kuriuos įkėlė Svetainės naudotojai.
3.4. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas Turinį Klientas neatlygintinai, neribotam laikui, neribotoje teritorijoje ir maksimalia įstatymų leidžiama apimtimi suteikia RADINIAI.LT visas turtines autorių teises, reikalingas RADINIAI.LT iš šių Taisyklių kylančioms teisėms įgyvendinti ir pareigoms vykdyti šias teises, įskaitant, tačiau neapsiribojant:
3.4.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, keisti, versti, viešai skelbti ir padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Kliento pateiktą Turinį;
3.4.2. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateikto Turinio.
3.5. Šalys susitaria, kad kiekvieną kartą pateikdamas bet kokį Turinį Klientas patvirtina ir garantuoja RADINIAI.LT, kad jis turi visas teises, leidimus, sutikimus ir ar licencijas atlikti tuos veiksmus su Turiniu, kuriuos Klientas atlieka, įskaitant teisę naudoti Turinyje esančius prekių ženklus ir autorių teisių objektus, skelbti Turinį, padaryti jį viešai prieinamą.

4. REIKALAVIMAI SKELBIMŲ TURINIUI, FORMAI BEI KITOS NAUDOJIMOSI RADINIAI.LT SĄLYGOS

4.1. Klientas įsipareigoja:
4.1.1. naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų;
4.1.2. neatlikti jokių veiksmų, kurie prieštarauja taikytiniems teisės aktams, gerai moralei ar pažeidžia trečiųjų asmenų teises, įskaitant, bet neapsiribojant:
4.1.2.1. nenaudoti Paslaugų ir (ar) Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų RADINIAI.LT teikiamų paslaugų tinkamam veikimui, RADINIAI.LT serverio saugumui, vientisumui ar riboti RADINIAI.LT galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims, o taip pat riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti bet kokiomis RADINIAI.LT teikiamomis paslaugomis;
4.1.2.2. nelaikyti, neskelbti, nesiųsti, neplatinti arba bet kuriuo kitu būdu neperduoti bet kokio teisės aktų draudžiamo ar ribojamo, neteisingo, klaidinančio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo, asmenų teises pažeidžiančio Turinio, o taip pat bet kurio kito Turinio, kuris gali pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams arba sukeltų bet kokią teisinę atsakomybę RADINIAI.LT;
4.1.2.3. neskelbti ir neplatinti nuorodų į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas pažeidžiančiu taikytinų teisės aktų reikalavimus ar trečiųjų asmenų teises;
4.1.2.4. nesinaudoti Paslaugomis ir (ar) Svetaine veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;
4.1.2.5. neplatinti nepageidaujamos reklamos, kenkėjiškos programinės įrangos ir kito nepageidaujamo Turinio, taip pat nesiųsti elektroninių laiškų ir kitokių elektroninių pranešimų turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą;
4.1.2.6. nesiūlyti savo asmeninių prekių ir (ar) paslaugų;
4.1.2.7. nenaudoti Svetainės ir (ar) Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;
4.1.2.8. nereklamuoti ir neskelbti informacijos, kurioje minimi su RADINIAI.LT tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų daiktai. RADINIAI.LT konkurentais laikomi bet kokie asmenys, kurie kuria, rengia, valdo ar administruoja interneto svetaines, susijusias su rastų ir pamestų daiktų skelbimais, taip pat su tokiais tiesioginiais konkurentais susiję asmenys. RADINIAI.LT turi teisę nurodyti Klientui savo konkurentus ir tokie asmenys bus laikomi RADINIAI.LT konkurentais šio 4.1.2.8. punkto prasme nuo to momento, kai RADINIAI.LT apie juos informuos Klientą.
4.1.2.9. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir (ar) ieškomas prekes ir (ar) paslaugas, jų kainas ir t.t.;
4.1.3. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo el. pašto adresą, telefono numerį bei vardą ir pavardę;

4.1.4. pateikti objektyvią, teisingą, neklaidinančią, visapusišką ir išsamią informaciją apie talpinamą (-us) daiktą (-us);
4.1.5. saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Klientui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientą naudojantis Paslaugomis;
4.1.6. nedelsdamas pranešti RADINIAI.LT apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ir (ar) duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją Svetainės anketoje;
4.1.7. nedelsdamas el. paštu pranešti RADINIAI.LT, jei Kliento vartotojo vardas ir (ar) slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;
4.1.8. viename Skelbime reklamuoti ir (ar) skelbti ne daugiau kaip vieną daiktą, taip pat nereklamuoti ir (ar) neskelbti kelių tą pačią daiktą reklamuojančių Skelbimų;
4.1.9. Skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse;
4.1.10. skelbiamame Skelbime teksto nerašyti didžiosiomis raidėmis;
4.1.11. neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių ir (ar) žodžių sekomis;
4.1.12. viename skelbime reklamuoti vieną daiktą, ne kelias;
4.1.13. kontaktinę informaciją, daiktų aprašymus nurodyti išimtinai tik tam skirtose vietose. Skelbimo pavadinime nenaudoti internetinių svetainių adresų ir (ar) įmonių pavadinimų;
4.1.14. užtikrinti, kad skelbimuose pateikiamose nuotraukose yra nurodyti tikrieji skelbimų tekste paskelbti daiktai. Taip pat užtikrinti, kad nuotraukos yra aiškios, be papildomų apipavidalinimų, grafinių elementų;
4.1.15. Skelbimo nuotraukose nedėti jokių maketų, reklamų, įvairios tekstinės informacijos ir kt.
4.1.16. atsiskaityti su RADINIAI.LT už teikiamas Mokamas paslaugas šių Taisyklių 6 straipsnyje numatyta tvarka.
4.2. Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis:
4.2.1. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 4.1.1. – 4.1.16. punktuose;
4.2.2. supranta, kad Klientui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis ir (ar) pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis (pvz. gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.);
4.2.3. supranta ir sutinka, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Kliento ir RADINIAI.LT sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
4.2.4. supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o RADINIAI.LT neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;
4.2.5. supranta ir sutinka, kad RADINIAI.LT tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklių 7 straipsniu;
4.2.6. supranta ir sutinka, kad Kliento įkelti Skelbimai ir Turinys, išskyrus kontaktinius duomenis, gali būti rodomi ne tik Svetainėje, bet ir RADINIAI.LT socialinių tinklų paskyrose.
4.3. Greta patvirtinimų, pateiktų taisyklių 4.2.1 – 4.2.6 punktuose, Klientai, kuriems yra nuo 7 iki 18 metų patvirtina, kad jis arba ji:
4.3.1. prieš talpinant skelbimą ar skelbimus yra gavęs įstatyminių atstovų (pvz. tėvų) sutikimą;
4.3.2. gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės ir Paslaugų naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ar parduoti prekę ar paslaugą.

5. RADINIAI.LT TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. RADINIAI.LT turi teisę:
5.1.1. laikinai apriboti visos ar dalies Kliento Turinio pasiekiamumą, taip pat apriboti ar laikinai nutraukti visų ar dalies Paslaugų teikimą:
5.1.1.1. jeigu Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose Taisyklėse prisiimtus įsipareigojimus ar nesilaiko nustatytų draudimų ar apribojimų;
5.1.1.2. jeigu, RADINIAI.LT nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir (ar) Svetainės atnaujinimo darbai;
5.1.1.3. jeigu to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;
5.1.1.4. jeigu tai yra reikalinga, siekiant apginti RADINIAI.LT ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;
5.1.1.5. jeigu RADINIAI.LT įtaria, kad Klientas naudodamasis Paslaugomis sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės Klientų saugumui;
5.1.1.6. jeigu Klientas naudodamasis Paslaugomis, Svetaine ir (ar) keldamas Skelbimus daro žalą RADINIAI.LT, įskaitant, bet neapsiribojant RADINIAI.LT geram vardui ir (ar) reputacijai;
5.1.1.7. kitais Taisyklėse nurodytais atvejais;
5.1.2. bet kada apriboti Kliento galimybę skelbti Skelbimus ir (ar) kitą Turinį ir (ar) tiesiogines žinutes bei savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Skelbimus ar bet kokį kitą Turinį, jei, RADINIAI.LT nuomone, jie pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei;
5.1.3. keisti Skelbimus ir bet kokį kitą Turinį, jei Klientas klaidingai pasirinko tipą, kategoriją ar pateikė klaidingą informaciją ir (ar) pažeidė šių Taisyklių nuostatas;
5.1.4. RADINIAI.LT turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus, perkelti juos į kitas temines sritis nekeisdama Kliento informacijos, tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis;
5.1.5. RADINIAI.LT turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje, įskaitant Kliento Skelbimų ir (ar) tiesioginių žinučių stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones RADINIAI.LT turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus;
5.1.6. RADINIAI.LT turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą, jei Klientas yra gavęs ne mažiau nei du neigiamus kito Kliento atsiliepimus. Klientui gavus trečiąjį neigiamą atsiliepimą iš kito Kliento, RADINIAI.LT panaikins Kliento paskyrą. Taip pat RADINIAI.LT turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą, jei Klientas yra pažeidęs Taisykles daugiau nei 3 kartus. Klientas turi teisę pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti paskyrą atsiųsdamas el. laišką adresu info@radiniai.lt. RADINIAI.LT sprendimas yra galutinis;
5.1.7. RADINIAI.LT turi teisę be perspėjimo panaikinti Kliento paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip 2 (du) metus;
5.1.8. RADINIAI.LT turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Svetainėje nurodytas kainas. Tam tikslui, Klientui pareikalavus, RADINIAI.LT pateiks Klientui sąskaitą;
5.1.9. Klientui pažeidus jo įsipareigojimus, nurodytus Taisyklių 4.1.1. – 4.1.16. punktuose, RADINIAI.LT turi teisę reikalauti Kliento sumokėti sutartinę baudą;
5.1.10. be atskiro pranešimo Klientui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.
5.1.11. be atskiro pranešimo Klientui pašalinti Kliento įkeltas nuotraukas, kuriose yra matomi kitų platformų vandens ženklai.
5.2. Apie sankcijas, kurios bus pritaikytos už Taisyklių pažeidimą, Klientas informuojamas registracijos metu nurodytu el. paštu. Taisyklių pažeidimo atveju, papildomos užsakytos Paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra gražinami.
5.3. Organizacija bus įspėjama nurodytu kontaktiniu el. paštu ne anksčiau nei prieš 30 dienų apie RADINIAI.LT sprendimą nutraukti Paslaugų teikimą ir kartu informuojamas apie tokio sprendimo motyvus. Šis pranešimo terminas nėra taikomas tuo atveju, jeigu Organizacija keletą kartų sistemingai pažeidė Taisykles ir dėl to yra nutraukiamas Paslaugų teikimas. Tokiu atveju, Organizaija dėl tokio sprendimo motyvų RADINIAI.LT informuoja el. paštu nepagrįstai nedelsdamas.
5.4. Šalys susitaria, kad RADINIAI.LT turi teisę bet kada nutraukti Svetainės veiklą.

6. MOKAMOS PASLAUGOS

6.1. Mokamos Paslaugos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta Svetainėje, o jų kaina nurodyta kiekvienos konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.
6.2. Klientas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka RADINIAI.LT už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. RADINIAI.LT turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.
6.3. Apribojus ar sustabdžius Kliento galimybę naudotis Mokamomis Paslaugomis ar Klientui negavus ar laiku negavus Mokamų Paslaugų dėl kitų priežasčių nei Kliento įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas bei atvejį, nurodytą šių Taisyklių 5.1.6 punkte, RADINIAI.LT, Kliento prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).
6.4. Užmokestis už Skelbimus ir Turinį, kurie buvo panaikinti ir (ar) pašalinti dėl to, jog Klientas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, negrąžinamas.
6.5. RADINIAI.LT turi teisę Svetainės būtinų profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą Klientams protingam terminui. Tokiu atveju Klientas, besinaudojantis Mokamomis Paslaugomis, yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią pranešimu (priklausomai nuo to, kokiomis Paslaugomis naudojasi Klientas – elektroniniu paštu ir (ar) kitokiu pranešimu) ne vėliau kaip prieš 24 val., iki darbų pradžios. Tokiu atveju RADINIAI.LT gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas, analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).
6.6. Vienas Mokamos Paslaugos užsakymas Klientui suteikia teisę įdėti vieną Skelbimą, nebent prie konkrečios Paslaugos yra nurodyta kitaip. Pasirinkęs Mokamą Paslaugą konkrečiam laikotarpiui (pavyzdžiui, 60 dienų ar pan.), Klientas įsipareigoja šia Paslauga naudotis ne trumpiau nei Mokamos Paslaugos visas galiojimo laikotarpis (toliau – Minimalus laikotarpis). Jei Skelbimo sandoris įvyksta anksčiau, nei pasibaigia Minimalus laikotarpis (pavyzdžiui, daiktas randamas ar pan.), arba jei Klientas pats panaikina Skelbimą, arba jei Skelbimas panaikinamas dėl Kliento kaltės, pinigai už nepanaudotą Minimalų laikotarpį Klientui nėra grąžinami ir nėra perkeliami kitam Skelbimui apmokėti. Įvykus Skelbimo sandoriui Klientas privalo pašalinti Skelbimą arba pažymėti žymeklių „Rastas“, kad neklaidintų kitų Svetainės lankytojų.
6.7. Įvykus Skelbimo sandoriui, Minimalaus laikotarpio likutis nėra perkeliamas kitam Skelbimui ir Klientas negali skelbti naujo (kito) Skelbimo vietoje seno Skelbimo. Jei Klientas Mokamą Paslaugą pritaikė (ketina pritaikyti) kitam Skelbimui, RADINIAI.LT turi teisę panaikinti šį Skelbimą ir perspėti Klientą arba reikalauti už tokį Skelbimą apmokėti kaip už naujai paskelbtą Skelbimą. Toks Skelbimas imamas rodyti tik už jį tinkamai apmokėjus. Klientui nesutikus apmokėti, Skelbimas yra panaikinamas.
6.8. Jei sutartis dėl Paslaugų teikimo dėl Kliento kaltės ar jo iniciatyva yra nutraukiama nepraėjus Minimaliam laikotarpiui, Klientas privalo sumokėti RADINIAI.LT kompensaciją, lygią konkrečios Kliento užsakytos Mokamos Paslaugos mokesčio daliai nuo atsisakymo dienos iki Minimalaus laikotarpio pabaigos. Ši kompensacija išskaičiuojama iš Kliento sumokėtos Mokamos Paslaugos kainos.

7. ASMENS DUOMENYS

7.1. Registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus ar RADINIAI.LT kitais būdais surinktus asmens duomenis RADINIAI.LT tvarko, t. y. renka, naudoja, saugo, perduoda, tik teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais, ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Kliento asmens duomenis RADINIAI.LT tvarko vadovaujantis šiose Taisyklėse, taip pat RADINIAI.LT Privatumo politikos nustatyta tvarka.
7.2. RADINIAI.LT užtikrina Klientų, kaip duomenų subjektų, teises pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Klientų, kaip asmens duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimo tvarka nustatyta RADINIAI.LT Privatumo politikoje.

8. INFORMACIJOS APSAUGOS PRIEMONĖS

8.1. RADINIAI.LT Kliento asmens duomenis tvarko tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
8.2. RADINIAI.LT primena, jog Klientas yra pats atsakingas už prisijungimo duomenų slaptumą. RADINIAI.LT prašo būti atsargiam naudojant ir saugant prisijungimo duomenis. Klientas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Kliento elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Klientas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pavyzdžiui, interneto kavinėje, bibliotekoje).

9. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

9.1. Klientas sutinka, kad RADINIAI.LT nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl RADINIAI.LT kaltės, ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
9.2. RADINIAI.LT nebus atsakingas už patalpintų daiktų kokybę, kiekį ir (ar) komplektiškumą.
9.3. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir (ar) Paslaugos veikia taip, kokios yra (angl. service as-is) principu ir todėl yra pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš RADINIAI.LT pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. RADINIAI.LT nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats RADINIAI.LT) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.
9.4. RADINIAI.LT neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją, įskaitant ir tiesiogines žinutes.
9.5. Klientas supranta ir sutinka, kad RADINIAI.LT, atsižvelgiant į šių Taisyklių 9.1. punktą bei 9.3. punktą, niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.
9.6. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad RADINIAI.LT niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
9.7. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog RADINIAI.LT nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio teikėjų, elektroninio pašto paslaugos teikėjo ar kt., kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Klientui negalint naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Klientui nėra grąžinamas.

10. TAISYKLIŲ KEITIMAS

10.1. RADINIAI.LT pasilieka teisę bet kada savo išimtine nuožiūra keisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles dėl bet kokių teisėtų, pavyzdžiui, teisinių, norminių ar saugumo priežasčių, atsižvelgdamas į galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.
10.2. Pakeistos Taisyklės bus pateiktos Klientui susipažinti naudojantis Svetaine. Laikoma, kad RADINIAI.LT ir Klientas faktiškai susitarė dėl pakeistų Taisyklių taikymo, jeigu:
10.2.1. Klientas nepateiks prieštaravimo dėl Taisyklių pakeitimų iki numatytos pakeistų Taisyklių įsigaliojimo dienos ir toliau naudosis Svetaine; ir
10.2.2. Klientas buvo aiškiai informuotas apie pakeitimus.
10.3. Jeigu Klientas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
10.4. Organizacija turi teisę nutraukti sudarytą sutartį su RADINIAI.LT dėl keičiamų Taisyklių, jeigu praneša apie sutarties nutraukimą RADINIAI.LT iki pakeistų Taisyklių įsigaliojimo momento. Toks sutarties nutraukimas įsigalioja per 15 dienų nuo pranešimo apie keičiamas Taisykles gavimo. Šio termino Verslininkas gali atsisakyti rašytiniu pareiškimu arba savo veiksmas išreikšdamas tokį norą.
10.5. Jeigu Organizacija, nepraėjus 15 dienų terminui dėl sutarties nutraukimo, toliau naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų pratęsimu, naujų Paslaugų užsakymu, Skelbimų redagavimu ir (ar) atnaujinimu, po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.
10.6. Iki Taisyklių pakeitimo Klientų užsakytos Paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais, kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.
10.7. RADINIAI.LT taip pat turi teisę iš anksto nepranešdamas Klientui vienašališkai pakeisti ir atnaujinti šių Taisyklių 4.1.2.6 punkte nurodytą prekių ir (ar) paslaugų, kurių prekyba prieštarauja teisės aktams ir (ar) moralės ir etikos normoms, sąrašą.

11. PASLAUGŲ PAKEITIMAI

11.1. Klientas sutinka, jog RADINIAI.LT bet kuriuo metu gali toliau plėtoti Svetainę bei siūlomų Paslaugų spektrą siekdamas užtikrinti tinkamą Paslaugų teikimą ar dėl kitų su tuo susijusių priežasčių (pavyzdžiui, pasikeitus techniniams reikalavimams ar saugos aspektams), taip pat siekdamas užtikrinti teikiamų Paslaugų kokybę, pasiūlą bei prisitaikyti prie Klientų poreikių. Todėl RADINIAI.LT gali vienašališkai keisti teikiamas Paslaugas ir (ar) jų apmokestinimą, tokiu atveju Klientas neturės galimybės toliau naudotis nepakeistomis Paslaugomis po pakeitimų įsigaliojimo.
11.2. Dėl tokių Paslaugų pakeitimų Privatus klientas nepatirs jokių papildomų išlaidų. Apie Paslaugų pakeitimus ir Privataus kliento teisę atsisakyti sutarties dėl Mokamų Paslaugų RADINIAI.LT Privatų klientą informuos el. paštu 30 dienų prieš įsigaliojant pakeitimams, pateikdamas informaciją susipažinimui apie planuojamus Paslaugų pakeitimus.
11.3. Privatus klientas turės teisę atsisakyti sutarties dėl Mokamų Paslaugų teikimo per 30 dienų nuo pranešimo apie pakeitimus gavimo arba nuo pakeitimų taikymo momento (priklausomai nuo to, kas įvyko vėliau), jei Paslaugų pakeitimas turės neigiamos įtakos Privataus kliento prieigai prie Mokamų Paslaugų bei naudojimuisi jomis, išskyrus atvejus, kai toks neigiamas poveikis yra nedidelis.
11.4. Jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, Klientas sutinka, kad apie bet kokius Paslaugų pakeitimus jam bus pranešta prieš 30 dienų nuo jų taikymo pradžios el. paštu, kurį Klientas pateikė RADINIAI.LT registruodamasis Svetainėje.
11.5. Klientas aiškiai sutinka ne rečiau kaip kartą per mėnesį tikrinti savo el. paštą, kurį pateikė RADINIAI.LT registruodamas savo paskyrą.

12. PRIVATAUS KLIENTO TEISĖS MOKAMŲ PASLAUGŲ NETEIKIMO METU ARBA NETINKAMOS KOKYBĖS PASLAUGŲ TEIKIMO ATVEJU

12.1. Privatus klientas turi teisę pareikšti reikalavimą RADINIAI.LT pradėti teikti Mokamas Paslaugas, jeigu RADINIAI.LT nevykdo savo pareigos pradėti teikti Privataus kliento įsigytas Mokamas Paslaugas nedelsiant po sutarties sudarymo, nebent tarp šalių yra sulygta kitaip. Jeigu pateikus tokį reikalavimą RADINIAI.LT neteikia Mokamų Paslaugų nedelsdama ar per sutarties šalių aiškiai sutartą papildomą terminą, Privatus klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl Mokamų Paslaugų teikimo.
12.2. Jeigu yra suteiktos netinkamos kokybės Mokamos paslaugos, Privatus klientas turi teisę reikalauti ištaisyti Mokamų paslaugų trūkumus, sumažinti kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį.
12.3. Privatus klientas turi teisę į Mokamos Paslaugos trūkumų ištaisymą, išskyrus atvejus, kai to neįmanoma padaryti, arba jeigu dėl to RADINIAI.LT patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant:
12.3.1. Mokamos Paslaugos vertę, jeigu nebūtų trūkumų;
12.3.2. trūkumų reikšmingumą.
12.4. Privatus klientas turi teisę į Mokamos Paslaugos kainos sumažinimą arba teisę į vienašališką sutarties nutraukimą bet kuriuo iš šių atvejų:
12.4.1. RADINIAI.LT neįmanoma ištaisyti Mokamos Paslaugos trūkumų arba dėl to RADINIAI.LT patirtų neproporcingų išlaidų atsižvelgiant į visas aplinkybes;
12.4.2. RADINIAI.LT neištaisė Mokamos Paslaugos trūkumų per protingą terminą, nemokamai ir nesukeldama Privačiam klientui didelių nepatogumų, atsižvelgiant į Mokamos Paslaugos pobūdį, dėl kurio ji buvo reikalinga Privačiam klientui;
12.4.3. Mokamos Paslaugos trūkumų atsirado po to, kai RADINIAI.LT bandė užtikrinti tinkamą Mokamos Paslaugos kokybę;
12.4.4. trūkumas yra esminis;
12.4.5. RADINIAI.LT pareiškė arba iš aplinkybių tapo aišku, kad ji per protingą terminą neištaisys Mokamos Paslaugos trūkumų arba tai sukels didelių nepatogumų Privačiam klientui.
12.5. Privatus klientas turi teisę nutraukti sutartį tik tuo atveju, kai Mokamos Paslaugos trūkumas nėra nedidelis.
12.6. Privatus klientas savo teisę nutraukti sutartį įgyvendina pateikdamas RADINIAI.LT pareiškimą, kuriame yra išreiškiamas jo sprendimas nutraukti sutartį dėl Mokamų Paslaugų teikimo dėl netinkamos kokybės. Nutraukus sutartį, RADINIAI.LT Privačiam klientui ne vėliau kaip per 14 dienų grąžina visas jo sumokėtas sumas už laikotarpį, kurį buvo teikiamos netinkamos kokybės Mokamos Paslaugos, tokiu pačiu mokėjimo būdu, kokį naudojo Privatus klientas mokėdamas už Mokamas Paslaugas

13. REITINGO NUSTATYMAS

13.1. RADINIAI.LT Skelbimų paieškos algoritmas atsižvelgia į toliau išvardintus veiksnius generuojant Skelbimų paieškos rezultatus. Jis sukurtas taip, kad Klientai rastų aktualius Skelbimus, ir gali kiekvienam Klientui būti suasmenintas atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip, pavyzdžiui, Kliento pasirinktas paieškos rezultatų rodymo filtras.
13.2. Rikiuojant Skelbimų paieškos rezultatus, RADINIAI.LT remiasi toliau pateikiamais parametrais (svarbos tvarka):
13.2.1. Iškelti ir (ar) paryškinti skelbimai rodomi aukščiau. Iškėlimą ir (ar) paryškinimą Skelbimui gali užsisakyti visi Klientai.
13.2.2. Jeigu iškėlimą ir (ar) paryškinimą Skelbimai neturi, tuomet jų tarpusavio rikiavimo kriterijus nurodomas sąrašo viršuje. Galimi kriterijai: (i) Naujausi viršuje, (ii) Seniausi viršuje.
13.2.3. Atlikus tekstinę paiešką pagal raktažodį, Skelbimai tarpusavyje rikiuojami pagal tai, kiek jie atitinka paiešką, pvz., ar raktažodis buvo rastas Skelbimo antraštėje, ar Skelbimo kategorijos pavadinime, ar aprašyme, kiek kartų jis pasikartoja ir pan. Jei tarp rezultatų yra Skelbimų su iškėlimų ir (ar) paryškinimų, tuomet jie rodomi aukščiau pagal 13.2.1. punkto tvarką. Lankytojai gali pasikeisti rikiavimo kriterijų, tuomet Skelbimų sąrašas atitinkamai perdėliojamas ignoruojant Skelbimų žvaigždučių kiekį.
13.3. Visi Klientai gali pirkti Mokamas Paslaugas, atnaujinti savo Skelbimus arba juos įvesti iš naujo taip siekiant iškelti Skelbimus į paieškos rezultatų pradžią.

14. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

14.1. Privatus klientas patvirtina, kad sutinka, jog apmokėjus Skelbimo patalpinimą RADINIAI.LT bei įsigijus kitas papildomas Paslaugas, jos yra laikomos pradėtomis teikti iš karto ir jų teikimas negali būti atšauktas, todėl Privatus klientas sutinka, jog jam netaikoma 14 dienų nuotolinės sutarties atsisakymo teisė. Todėl Privatus klientas, prieš užsakydamas ir apmokėdamas Paslaugas, privalo įsivertinti jų poreikį. Privačiam klientui pašalinus Skelbimą, pakeitus statusą ar pridėjau žymeklį „Rastas“, pinigai už papildomai užsakytą Paslaugą nėra grąžinami ir jos galiojimo terminas nėra pratęsiamas ar perkeliamas kitam Skelbimui.
14.2. Jeigu sutartis dėl Kliento kaltės ar jo iniciatyva yra nutraukiama nepraėjus Minimaliam laikotarpiui, Klientas privalo sumokėti RADINIAI.LT kompensaciją, lygią konkrečios Kliento Mokamos Paslaugos mokesčio daliai nuo atsisakymo dienos iki Minimalaus laikotarpio pabaigos. Ši kompensacija išskaičiuojama iš Kliento sumokėtos Mokamos Paslaugos kainos. Ši nuostata nėra taikoma tuo atveju, jeigu Privatus klientas nutraukia sutartį dėl pasikeitusio Mokamų Paslaugų teikimo, jų neteikimo ar netinkamos kokybės pagal sutarties nutraukimo tvarką, išdėstytą Taisyklių 11 ir 12 skyriuose.

15. DUOMENŲ NAUDOJIMAS

15.1. Registracijos metu ar vėliau naudojantis RADINIAI.LT Kliento pateiktus ar RADINIAI.LT kitais būdais surinktus asmens ir kitus duomenis (toliau – Duomenys) RADINIAI.LT tvarko, t. y. renka, naudoja, saugo, perduoda, tik teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais, ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Kliento Duomenis RADINIAI.LT tvarko vadovaujantis šiose Taisyklėse, taip pat RADINIAI.LT Privatumo politikos nustatyta tvarka.
15.2. Duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti Paslaugas Klientams (patalpinti Skelbimus, užsakyti tam tikrą Paslaugą ir pan.). Kliento Duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei Skelbimų duomenų bazės administravimo Svetainės sistemoje tikslu. RADINIAI.LT renka ir saugo Duomenis elektroniniu būdu, Klientas gali matyti visus savo pateiktus Duomenis prisijungus prie savo paskyros tol, kol ji egzistuoja. Ištrynus paskyrą, Klientai netenka prieigos prie įkeltų Duomenų ir Turinio.

16. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

16.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
16.2. Visi tarp RADINIAI.LT ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
16.3. Privatus klientas prašymą ir (ar) skundą dėl RADINIAI.LT Svetainės veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti portalui RADINIAI.LT ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu info@radiniai.lt.