Privatumo politika

1. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis Svetaine. Šioje Privatumo politikoje „Svetaine“ yra vadinama interneto svetainė www.radiniai.lt.
1.2. Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad sužinotumėte kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.
1.3. Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis Svetaine.
1.4. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, el. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.
1.5. Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje.

2. KAS MES?

2.1. Svetainę tvarko ir administruoja Radinių portalo grupė. Už asmens duomenų apsaugą atsakingo asmens el. pašto adresas: info@radiniai.lt.
2.2. Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

3. KOKIŲ PRINCIPŲ MES LAIKOMĖS?

3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:
a) laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
b) tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
c) rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
d) imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
e) laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
f) neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
g) užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

4. KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:
a) kai Jūs asmens duomenis pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Svetaine, parašydami mums ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda el. paštu, pateikdami savo nusiskundimus ir (ar) užklausas ar kt.;
b) kai Jūs naudojatės Svetaine. Kai Jūs naudojatės Svetaine, tam tikra informacija (pvz. naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai ir kt.) yra renkama automatiškai;
c) kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.
4.2. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis, kuriuos gavome Jums naudojantis Svetainė su mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių (pvz. Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis).

5. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIAIS TIKSLAIS MES TVARKOME?

5.1. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:
a) registravimosi, identifikavimo ir paslaugų teikimo tikslu. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis, kai naudojatės Svetaine, joje registruojatės (susikuriate paskyrą), talpinate savo sukurtą turinį į Svetainę (pvz. keliate skelbimus, jų aprašymus, nuotraukas apie daiktus ir kt.). Mes taip pat tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai registruojatės Svetainėje ar naudojatės ja kaip organizacijos atstovas ir (ar) kontaktinis asmuo. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijosel. pašto adresas, telefono numeris,  miestas ar rajonas, kitas Jūsų sukurtas ir į Svetainę įkeltas turinys (pvz. skelbimo tekstas, nuotrauka, komentaras ir kt.)
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasSutartis (Naudojimosi taisyklės)
Duomenų gauname išJūsų pačių
Duomenis teikiame ar perduodameSvetainės vartotojams, kai daikto savininkas ir (ar) ieškotojas siekia susisiekti tarpusavyje telefonu ir (ar) per kontaktinę formą (el. paštu) dėl skelbimų, kurie patalpinti Svetainėje.

b) asmens identifikavimo tikslu, siekiant įsitikinti, kad asmuo turi teisę susikurti asmeninę paskyrą (angl. account) Svetainėje ir naudotis mūsų paslaugomis. Kaip nustatyta mūsų Naudojimosi taisyklėse, Jums pažeidus Naudojimosi taisyklėse nustatytus Jums taikomus įsipareigojimus, mes turime teisę vienašaliu sprendimu panaikinti Jūsų Svetainės paskyrą ir neleisti ateityje registruotis Svetainėje ir (ar) naudotis Svetainės paslaugomis. Šiuo tikslu tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:

Duomenų kategorijosAsmens, kurio paskyra Svetainėje buvo panaikinta, e. pašto adresas, telefono numeris
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasMūsų teisėtas interesas užtikrinti, kad prie Svetainėje nesiregistruotų asmuo, kurio paskyra (angl. account) mūsų sprendimu jau buvo panaikinta ir kuriam uždrausta dėl Naudojimosi taisyklių pažeidimo naudotis Svetainėje teikiamomis paslaugomis
Duomenų gauname išJūsų pačių
Duomenis teikiame ar perduodameDuomenys neperduodami

c) mokamų paslaugų teikimo, mokėjimų, apskaitos ir atsiskaitymų kontrolės, įsiskolinimų valdymo bei skolų išieškojimo tikslu.Jus pateikiate mums savo asmens duomenis, kai Svetainėje užsisakote mūsų teikiamas mokamas paslaugas. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijosEl. pašto adresas, telefono numeris, duomenys apie paslaugų teikimą (pvz. paslaugų teikimo pradžios data, pabaigos data, trukmė, statusas ir kt.), duomenys apie užsakytas ir naudojamas paslaugas bei mokėjimų informacija (pvz. suteiktos paslaugos, sąskaitos data, numeris, mokėtina ar sumokėta suma), mokėjimo statusas.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasSutartis (Naudojimosi taisyklės)
Duomenų gauname išJūsų pačių; iš trečiųjų asmenų: banko ar elektroninių pinigų įstaigos, kurioje turite sąskaitą.
Duomenis teikiame ar perduodameBankui ar elektroninių pinigų įstaigai, kurioje turite sąskaitą, mes perduodame paslaugos apmokėjimui būtinus duomenis, kai reikia Jus identifikuoti kaip Svetainės naudotoją, užsisakantį mokamą paslaugą Svetainėje.

d) paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo ir komunikacijos tikslu.Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis parašydami mums el. paštu ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu, pateikdami savo nusiskundimus, užklausimus dėl Svetainės ar mūsų teikiamų paslaugų. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijosVardas, el. pašto adresas, telefono numeris, nusiskundimo ir (ar) užklausos turinys pateiktas el. paštu (pvz. el. laiško data, turinys ir kt.), telefonu (pvz. telefono numeris, as, skambučio data, laikas ir trukmė, duomenys pateikti skambučio metu kt.)
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasSutartis (Naudojimosi taisyklės), taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.
Duomenų gauname išJūsų pačių; vykdydami užklausą ar analizuodami skundą asmens duomenis galime sukurti patys (pvz., gavę Jūsų skundą, susisiekiame su savo darbuotojais dėl faktinių nusiskundimo aplinkybių ir jas užfiksuojame, ar kt.); iš trečiųjų asmenų.
Duomenis teikiame ar perduodameVykdydami užklausą ar analizuodami skundą, duomenis galime perduoti teisines konsultacijas, interneto ryšio, mokėjimų ar kitas paslaugas mums teikiančioms įmonėms

e) Svetainės funkcionalumo užtikrinimo tikslu, taip pat siekiant ją tobulinti, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums pritaikytas mūsų paslaugas.Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis bei slapukus, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų Svetaine, mes naudojame siekdami tobulinti ir vystyti Svetainę bei pasiūlyti geresnes ir labiau Jums pritaikytas mūsų paslaugas.

Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis Svetaine sukurtus ir (ar) iš kitų asmenų gautus asmens duomenis.

Apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir panašias technologijas, išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 7 skyriuje.

f) kitais tikslais, kurie numatyti mūsų Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir (ar) kituose vidiniuose dokumentuose, kai Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas.

5.2. Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu Jūs naudojantis Svetaine, ar kitu būdu (raštu, el. paštu, telefonu) mums pateiktumėte šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu. Atitinkamai, mes šiuos Jūsų duomenis tvarkysime kartu su kitais Jūsų duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Privatumo politikos 5.1. punkte nurodytais būdais, jeigu tų duomenų negalima atskirti tarpusavyje arba toks atskyrimas pareikalautų neproporcingai didelių pastangų.

6. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR PANAŠIAS TECHNOLOGIJAS?

6.1. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies), pirmosios šalies identifikatorius (angl. publisher provided identifiers, PPID) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.
6.2. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys ir, jei atvykote į Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda.
6.3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:
a) kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis Svetainės įasmeninimu);
b) kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
c) paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;
6.4. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine apjungti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis).
6.5. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:
a) techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
b) funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
c) analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
d) tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;
e) socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Svetainės informaciją.
6.6. Visa informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau:

PavadinimasPaskirtisGaliojimo laikasKategorija
wp_rtcl_session_That cookies and session data need for checkout membership features2 d. 
_ga_*Google Analytics sets this cookie to store and count page views.365 d.Analytics
_gaGoogle Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors.365 d.Analytics
wp-wpml_current_languageMultilingual plugin sets this cookie to store the current language/language settings.sessionFunctional

6.7. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti naudodamiesi Svetaine ir neištrindami jų, ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų.
6.8. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.
6.9. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.
6.10. Pirmosios šalies identifikatoriai yra raidiniai ir skaitiniai identifikatoriai, kuriuos, siekdami analizuoti vartotojų elgesį Svetainėje, ją tobulinti, pasiūlyti geresnes ir Jums pritaikytas paslaugas, sukuriame mes, kai Jūs prisijungiate prie savo paskyros. Tokiuose identifikatoriuose nėra jokios Jūsų asmeninės informacijos ar trečiosios šalies identifikatorių. Be to, identifikatoriai yra užkoduoti maišos (angl. hash) algoritmu ir tai neleidžia niekam, išskyrus mus, Jūsų identifikuoti. Mes galime perduoti šiuos užkoduotus identifikatorius ir su jais susijusią informaciją kruopščiai parinktiems paslaugų teikėjams, kurių techninius įrankius naudojame informacijos analizei. Kadangi identifikatoriai užkoduoti, nei vienas tiekėjas negali Jūsų nei identifikuoti, nei panaudoti identifikatorių bet kokiais savo tikslais.

7. KAM MES TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

7.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ar taikytinais teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.
7.2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalis griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
7.3. Mūsų surinktus duomenis apie Jus galime atskleisti tik griežtai laikydamiesi asmens duomenų apsaugos reikalavimų, tik pagrįstais atvejais ir tik tokioms trečiosioms šalims, kurios įsipareigoja tinkamai juos apsaugoti:
a) trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz. techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais), kurios turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Svetainės nurodymus ir tik ta apimtimi, kokia yra būtina siekiant tinkamai vykdyti atitinkamoje sutartyje su trečiąja šalimi nustatytus įsipareigojimus;
b) trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais.
7.4. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
7.5. Asmenų ir jų kategorijų, kuriems mes perduodame Jūsų asmens duomenis, sąrašas (nebaigtinis) pateiktas šių Privatumo politikos 5.1. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui.

8. KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

8.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
8.2. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.
8.3. Privatumo politikos 5.1 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

9. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

9.1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos (ES) teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.
9.2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.
9.3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

10. IŠORINĖS SVETAINĖS 

10.1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

10.2. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:
a) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
b) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
c) reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
d) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
e) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
f) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą ir paprašyti sunaikinti Jūsų tvarkomus duomenis, taip pat savarankiškai ištrinti savo paskyrą;
g) reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
h) reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.
10.3. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:
a) mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
b) valstybės saugumą ar gynybą;
c) viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
d) svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
e) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
f) Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
10.4. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.
10.5. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
10.6. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 12.2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.
10.7. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.
10.8. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

 11. KAM JŪS GALITE PATEIKTI SKUNDĄ?

 11.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

12. KAIP BUS KEIČIAMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

12.1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.

13. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

13.1. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite ar su mumis susisiekite toliau nurodytais kontaktais siunčiant el. paštu – info@radiniai.lt.